DURSUNBEY İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI'NDAN
Belirsiz Süreli Sözleşmeli 1 Adet Personel Alım İlanı
 
            Aşağıda belirtilen nitelikte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 03.04.2012 tarih ve 1223 sayılı 2012/12 nolu genelgesinde belirtilen ve 18.08.2015/5 sayılı Fon Kurulu kararı ile güncellenen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları ve KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından sözlü sınav ile              1 adet belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacaktır.
            Söz konusu kadro için yapılacak alımda SYDV’ları arası geçiş yolu ile müracaat eden SYDV personeli olması durumunda ilgili personelin talepleri, mülakat sınavı yapılmaksızın öncelikli olarak değerlendirilecek, yatay geçiş yoluyla başvuru olmaması ve/veya başvuruların mütevelli heyetçe yeterli görülmemesi durumunda mülakat sınavı ile personel alınacaktır.
 
 
Aranan Nitelikler
İşin Süresi
: Belirsiz Süreli
İstenilen İşgücü Sayısı
: 1 (Bir)
Unvanı
: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Eğitim Durumu
:4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak(İhtiyaç durumuna
 göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
 ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih  edilebilir.)
:Yurt dışı Üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olup YÖK’ ten    
 denklik belgesi almış olmak
 
Adaylarda Aranan Nitelikler
1-Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe, sağlık gibi özel şartları taşımak.
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da dikkate alınacaktır.
 
 
2-Özel Şartlar
1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak(İhtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve  Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve  Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak avantajlı koşul olarak değerlendirilebilir.)
2-Yurt dışı Üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olup YÖK’ ten denklik belgesi almış olmak
3-2016 veya 2017 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan KPSS P3 puan türünden en  az 60 puan almış olmak
4-B sınıfı ehliyete sahip olmak
5-Bilgisayar kullanıyor olmak. (Bilgisayar sertifikalarının özel kurslardan, MEB’den yada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alınmış olması, Lisans düzeyinde eğitimini almış olmak.)
6-Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,
7-En az 1 yıldır Dursunbey ilçesinde  ikamet ediyor olmak  veya Dursunbey nüfusuna kayıtlı olmak.
8-İşe alınması halinde  ise Dursunbey ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
9-İkinci yabancı dil, yüksek lisans, doktora yapmış olmak, işitme engelli dili biliyor olmak, avantajlı koşul olarak değerlendirilebilir.
 
 
BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
-Diploma veya mezuniyet belgesi (Transkrip Belgesi )
-Nüfus cüzdan sureti
-Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi 
-Sabıka kaydı olmadığına dair belge
-2 adet vesikalık fotoğraf
-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
-Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlamlık heyet raporu (Sınav sonrası istenilecektir)
-Ehliyet fotokopisi
-İkamet belgesi
-Varsa Dil kursu, bilgisayar kursu vb. kurslardan alınan sertifikalar,
-Varsa iş deneyim belgeleri
-Varsa geçerliliği ülke genelinde kabul gören dil sınavlarından alınan sonuç belgeleri(KPDS-TOEFL-IELTS-ÜDS vb)
           
 
           İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresinden 15/03/2018 Perşembe  günü saat:17.00’ye kadar online başvuru yapabilir. Adayların Başvuru belgelerini en geç   16.03.2018 Cuma  günü  mesai bitimine kadar elden şahsen Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, Başvuru belgelerini teslim etmeyen veya eksik belgesi olan aday mülakata alınmayacaktır.
 
            Mülakat tarihi mülakata hak kazananlar belli olduktan sonra www.dursunbey.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
           Vakfımız sözlü sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
 
                                                                                                                Nurettin YÜCEL
                                                                                                                    Kaymakam
                                                                                                                 Vakıf Başkanı